Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden staat wat Werk Vrij Bij Mij (WVBM), een merk van Stichting Vrij Bij Mij te Den Haag, aldaar ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8279 0868 van u verwacht als u een persoonlijke omgeving of account heeft op werkvrijbijmij.nl, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik, aansprakelijkheid en privacy op deze site.

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.werkvrijbijmij.nl
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van deze website.

Artikel 2 Algemeen

 1. Door het gebruik van werkvrijbijmij.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in de toepasselijke privacyverklaring.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd.

Artikel 3 Doel en kosten

 • Werkvrijbijmij.nl bestaat uit onder andere een cv- en vacaturebank. Daarnaast biedt werkvrijbijmij.nl diensten aan binnen het domein van de arbeidsmarkt.
 • Voor een aantal diensten op werkvrijbijmij.nl, zoals het plaatsen van vacatures of het direct kunnen reageren op vacatures, dient te worden betaald. De prijzen staan vermeld op deze website.

Artikel 4 Links naar derdensites

Op werkvrijbijmij.nl kunnen links en verwijzingen opgenomen zijn naar websites van derden. WVBM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. WVBM is evenmin aansprakelijk wanneer de eigenaren van deze websites privacy wet- en regelgeving niet naleven.

Artikel 5 Gebruik van werkvrijbijmij.nl

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan werkvrijbijmij.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die WVBM en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van werkvrijbijmij.nl dan wel het hinderen van de werking van werkvrijbijmij.nl.

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat werkvrijbijmij.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van de privacyverklaring.
 3. WVBM mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via werkvrijbijmij.nl aanbiedt. WVBM zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting

 1. WVBM gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, als er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van werkvrijbijmij.nl of de via werkvrijbijmij.nl aangeboden faciliteiten.
 2. Als daarvoor aanleiding is, zal WVBM ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

 1. WVBM spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot werkvrijbijmij.nl te verschaffen.
 2. WVBM kan (onderdelen van) werkvrijbijmij.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. KVBM zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk in de avond en in het weekend laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werkvrijbijmij.nl, waaronder maar niet uitsluitend auteursrechten op de door WVBM geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij WVBM, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van werkvrijbijmij.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van WVBM heeft gekregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van werkvrijbijmij.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. WVBM is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van werkvrijbijmij.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van WVBM of zijn medewerkers.
 2. WVBM is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op werkvrijbijmij.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. WVBM raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Klachten

Klachten over de dienstverlening door WVBM, waaronder ook werkvrijbijmij.nl wordt aangemerkt kunt u online, telefonisch of per brief indienen.

Vacatures en cv’s

Artikel 12 Gebruik

 1. Gebruiker zal de cv- en vacaturebank van werkvrijbijmij.nl en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van vacatures of het in contact komen met Gebruiker. Het gebruik is uitsluitend gericht op werving voor en vervulling van actuele vacature(s).
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die WVBM en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan:
  • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
  • Het ongevraagd benaderen door Gebruiker van andere Gebruikers als dat geen verband houdt met de werving voor vacatures of het doen van sollicitaties.
  • Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures, cv’s en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
  • Het doen van reclame-uitingen.
  • Het doen van politieke uitlatingen.
  • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  • Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.

Artikel 13 Vacatures

 1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie van kandidaten voor de vacature door Gebruiker, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 2. Werkgever zorgt ervoor dat de vacature en de door werkgever verstrekte informatie juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:
   • Functiebenaming
   • Aard van de werkzaamheden
   • Urenomvang
   • Beloningsvorm
   • Aard van het dienstverband
   • Ingangsdatum vacature
   • Contactpersoon en telefoonnummer
   • Sollicitatiewijze
 3. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, verwijdert werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van werkvrijbijmij.nl.
 4. Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

Artikel 14 Cv’s

 1. Cv’s moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 2. Gebruiker zorgt ervoor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv en voor het actueel houden ervan.

Artikel 15 Verwijderen en weigeren vacature

 1. WVBM verwijdert dan wel weigert een vacature als:
   • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
   • naar het oordeel van WVBM de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.
 2. WVBM verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.
 3. De registratie van een vacature kan op verzoek van Gebruiker op inactief worden gezet. Vervolgens wordt de vacature door WVBM verwijderd, tegen een door Gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door WVBM wordt verwerkt.

Artikel 16 Verwijderen en weigeren cv

 1. WVBM verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 2. WVBM verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.

Artikel 17 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van cv’s en vacatures

 1. WVBM biedt met de cv- en vacaturebank van werkvrijbijmij.nl Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van WVBM vacatures en cv’s te plaatsen. Voor de inhoud van de cv’s en de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. WVBM toetst de geplaatste cv’s en vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden zo mogelijk actie ondernemen. WVBM is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste cv’s en vacatures, ook niet voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.
 2. WVBM is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op werkvrijbijmij.nl geplaatste vacatures en cv’s. Eveneens is WVBM niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens van de Gebruikers zelf.
 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).
 4. Een Gebruiker die in de cv- en vacaturebank van werkvrijbijmij.nl een vacature of cv opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, wordt verzocht dit te melden aan WVBM.

Den Haag, 1 december 2021